ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทองกิจกรรม (Spelling Bee) ระดับ ป.๑-๓ [เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนบูรณ์ นวลตา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,10:52   อ่าน 209 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.๔-๖ [เดี่ยว]งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิรประภา แก้วมาตย์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,10:51   อ่าน 253 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.๑-๓ [เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนัฐวดี เขียวไกร
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,10:51   อ่าน 255 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งพูดภาษาจีน ระดับ ป.๔-๖ [เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงขวัญพัฒน์ ธีรเกียรติปภาดา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,10:49   อ่าน 218 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.๔-๖ [ทีม 3 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิดาภา อรรคสังข์ เด็กหญิงพรธีรา พานเทียนทอง เด็กหญิงญาณิศา พิมพ์หาญ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,10:49   อ่าน 393 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.๔-๖ [ทีม 3 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงไพลิน วิจิตร์ เด็กหญิงปภาวรินทร์ เค้าฟมันน์ เด็กชายพีรวิชญ์ สินทา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,10:45   อ่าน 258 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) - อาหารหวานเพื่อสุขภาพ ระดับป.๔-๖ [ทีม 3 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอุบลวรรณ ภูคงน้ำ เด็กหญิงสรัลชนา อินาลาเด็กหญิงอริสรา โชติวุฒิมนตรี
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,10:33   อ่าน 382 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เด็กดีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ปี 2556
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณภัทร วารี
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,10:24   อ่าน 248 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนนสอบลำดับที่ 5 ของจังหวัด ลำดับที่ 49 ของภูมิภาค โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพชรพงศ์ สุภา
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2556,11:23   อ่าน 245 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนนสอบลำดับที่ 2 ของจังหวัด การทดสอบภาษาอังกฤษครั้งที่ 27 บริษัทเสริมปัญญา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปุณกฤษ วงศ์พนิตกฤต
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2556,11:22   อ่าน 292 ครั้ง