ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับ ป.๔-๖ [ทีม 2 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกนกอร ข่วงทิพย์ เด็กหญิงอรกัญญา สมวงค์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:00   อ่าน 310 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.๑-๓ [ทีม 2 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญานิศา ไข่มุกข์ เด็กหญิงภาสินี อยู่ยงวัฒนา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,10:59   อ่าน 268 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับ ป.๔-๖ [ทีม 2 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงคัทลียา แสงสว่าง เด็กหญิงโชติกา ริมประชา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,10:59   อ่าน 346 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ระดับ ป.๔-๖ [ทีม 5 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิลดา โพธิสาร เด็กหญิงอรอุสา เทียนอุสา เด็กหญิงชนิษฐา เจียรสุคนธ์ เด็กหญิงวรรณภา พรมติ่ง เด็
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,10:58   อ่าน 262 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ระดับ ป.๑-๓ [เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุทธิสาร
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,10:57   อ่าน 225 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ระดับ ป.๑-๓ [ทีม 5 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐกิตติ์ อ่อนอินทร์ เด็กชายปฏิภาณ จันทร์เทพย์ เด็กหญิงพิมมาดา แสนนิล เด็กหญิงนันทพร บุตรเสรี
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,10:56   อ่าน 246 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ป.๑-๖ [ทีม 3 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพลากร กิจวิรุฬห์ เด็กชายกฤตวัฒน์ ขวัญยืน เด็กชายพชรพงศ์ สุภา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,10:55   อ่าน 235 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ระดับ ป.๔-๖ [เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพีรยา คูสกุล
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,10:54   อ่าน 237 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.๔-๖ [เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิรดา ธนากรจักร์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,10:54   อ่าน 391 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองกิจกรรม (Spelling Bee) ระดับ ป.๔-๖ [เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจิรายุ อินทรรักษา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,10:53   อ่าน 280 ครั้ง