ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทองประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ป.๔-๖ [ทีม 3 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญรดี ธีรมัตต์ เด็กหญิงฐชาภัฐ รัตนรามา เด็กหญิงธนัชพร เมืองสำนัก
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:08   อ่าน 537 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ป.๑-๖ [ทีม 2 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมพ์วิภา งามเชย เด็กหญิงชญานิศา ไข่มุกข์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:07   อ่าน 338 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ป.๑-๖ [ทีม 3 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัชริษา ฮาดทักษฦ์วงศ์ เด็กหญิงณัฐกฤตา ลาวงศ์ เด็กหญิงปภาวรินทร์ พิเนตรเสถียร
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:07   อ่าน 537 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองโครงงานคุณธรรม ระดับ ป.๑-๓ [ทีม 5 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงการะบุหนิง แสนไชย เด็กหญิงเอกฤทัย กล่อมจิตร เด็กหญิงปรายฝัน ยิ่งกำแหง เด็กหญิงปรางวลัย เพชรอ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:06   อ่าน 261 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองสวดมนต์แปล ระดับ ป.๑-๖ [ทีม 10 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบุญสิตา นครังสุ เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์คำสาย เด็กหญิงสิริญญา ทวีโคตร เด็กหญิงธนิฏชา เพียพล เด็ก
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:06   อ่าน 412 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ป.๔-๖ [ทีม 2 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนัญญา คำเรือน เด็กหญิงอริศรา สีหา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:05   อ่าน 452 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ป.๑-๓ [ทีม 2 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญาณินท์ พนมอุปถัมภ์ เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ตักโพธิ์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:04   อ่าน 503 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองมารยาทไทย ระดับ ป.๔-๖ [ทีม 2 คน ช-ญ] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพัสกร จอมพรรษา เด็กหญิงกุลณัฐ คงอยู่
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:04   อ่าน 242 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป.๔-๖ [เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจิรภัทร ตักโพธิ์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:03   อ่าน 323 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป.๑-๓ [เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรัญรักษ์ แสงสุวรรณ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:02   อ่าน 417 ครั้ง