ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทองเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ป.๔-๖ [เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ศศิพิม มณีโชติ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:15   อ่าน 321 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการอ่านออกเสียงและความเข้าใจในการอ่าน ระดับ ป.๔-๖ [เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชลธิชา รุ่งโรจน์ทวีกุล
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:14   อ่าน 237 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการอ่านออกเสียงและความเข้าในในการอ่าน ระดับ ป.๑-๓ [เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนิรินทธน์ พนมวงค์ตะวัน
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:13   อ่าน 239 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ป.๔-๖ [ทีม 3 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์ เด็กชายพชร ไชยนิฮม เด็กหญิงศุภธิดา พัฒนประสิทธิ์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:12   อ่าน 435 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย [ทีม 3 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิราทิพย์ พนมวงศ์ตะวัน เด็กหญิงปิยะธิดา หงษ์ชัย เด็กหญิงอนามิกา หาญณรงค์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:12   อ่าน 943 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย [ทีม 3 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกวินทรา เอี่ยมสะอาด เด็กหญิงอรชพร วงค์จวง เด็กชายอดิลักษณ์ หอมอ่อน
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:11   อ่าน 759 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับ ปฐมวัย [เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฉัตรลดา สายอุราช
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:10   อ่าน 288 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง Cross word ระดับ ป.๑-๖ [ทีม 2 คน/เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัทธวรรณ กิตติ์พรศิริกุล เด็กชายภานุวิชญ์ อนุสนธิ์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:09   อ่าน 238 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองซูโดกุ ระดับ ป.๑-๖ [ทีม 2 คน/เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปุณกฤษ วงศ์พนิตกฤต เด็กหญิงเลิศกมล ควรมงคลเลิศ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:09   อ่าน 300 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินA Math ระดับ ป.๑-๖ [ทีม 2 คน/เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชานนท์ คล้ายจันทอง เด็กหญิงณัฐณิชา อภิสกุลชาติ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:08   อ่าน 217 ครั้ง