ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภาสินี อยู่ยงวัฒนา
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2556,14:33   อ่าน 383 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญานิศา ไข่มุกข์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2556,14:32   อ่าน 373 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกชมน เลาหวิโรจน์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2556,14:30   อ่าน 296 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรพีพัทร บุญสว่าง
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2556,14:29   อ่าน 304 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองโครงงานคุณธรรม ระดับ ป.๔-๖ [ทีม 5 คน]งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิโรรัตน์ ทองสามัญ เด็กหญิงสุธีรา ยอดมงคล เด็กหญิงสุดารัตน์ นิธิยานันท์ เด็กหญิงธนาภา เฮ็งสก
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:20   อ่าน 624 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ป.๔-๖ [ทีม 2 คน] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรพีภัทร บุญสว่าง เด็กหญิงกชมน เลาหวิโรจน์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:19   อ่าน 438 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.๔-๖ [เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพิชญตม์ อยู่ยงวัฒนา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:18   อ่าน 302 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ป.๑-๖ หญิง [เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนุภา ศรีส่ง
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:18   อ่าน 317 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ป.๔-๖ [เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชนัญธิดา คำศรี
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:17   อ่าน 306 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ป.๑-๓ [เดี่ยว] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.พรนภา ราสีขาว
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2556,11:16   อ่าน 308 ครั้ง