ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวชนนิกานต์ บุญแข็ง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางจรัสศรี ประสิทธิสา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอัญชลา โชติวุฒิเดชา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางมาลินี มณีพรรณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายศราวุธ บ้านกลาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวจันทร์ฉาย อุปพงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกร
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางกิติยา ทำมาน
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายสมพงค์ อภิวัฒนานุกูล
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวลัดดา สิทธิศักดิ์ธนกุล
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายอลงกรณ์ มณีโชติ
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายณรัช ไชยสุระ
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6