ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวชนนิกานต์ บุญแข็ง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุดารัตน์ ใจสมบัติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุรีรัตน์ ปากดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสุนิศา กิ่งแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายศราวุธ บ้านกลาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวภัทรายุ ศิริสวัสดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางจามรี แสนสุภา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8

นางกิติยา ทำมาน
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายสมพงค์ อภิวัฒนานุกูล
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายอลงกรณ์ มณีโชติ
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายณรัช ไชยสุระ
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6