ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางอมร เรืองไพศาล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางอัญชลี จันทนิตย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจุฑารัตน์ หาญมนตรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางเทียมทัศน์ ศิริตัน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวนิตยา ศรีจันแดง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวสลักดาว ไตรินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางภูษณิศา ไชยรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางนิตยา เอกนิพนธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8

นางกมลลักษณ์ สำราญสุข
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกัญวรา อารีรัตน์
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายปกาศิต คำจารย์
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางอัจฉรา คะษาวงค์
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายณรงค์ เหล่าภักสาร
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5