ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางอมร เรืองไพศาล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางยุพิน เจริญราษฎร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสมเพชร ศรีสุราช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสุดาวดี เหล่าเกิด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางจรัสศรี กุลสุวรรณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางจามรี แสนสุภา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางนิตยา เอกนิพนธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางกัญวรา อารีรัตน์
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางภรภัทร มิ่งวงศ์
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกมลลักษณ์ สำราญสุข
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเทียมทัศน์ ศิริตัน
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอรอนงค์ แสนคำ
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5