ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสิริวรรณ โอฆะพนม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางรวิวรรณ พงษ์พวงเพชร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางประไพ มีอภิรักษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางพัชรา อภัยโส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสุริยา สาลีเพ็ง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวดาริกา ไชยมงค์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางรุ่งทิวา บุญกล่อม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางพิศอุดม พงษ์พวงเพชร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางสุดสวาท ทองสอดแสง
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายนฤเบศน์ ภูผาเพชร
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางภรภัทร มิ่งวงศ์
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4