ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางธิดาพร อุทากิจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางมุจรินทร์ นนทะแสน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางปะวะณี ไตรยะถา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางจิราพร นาโพธิ์ตอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางปุณยนุช สุมนารถ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางฤทัย บุตรเวส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสุภาภรณ์ นีกเคา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางวิลาสินี ขวาโยธา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวพรพิมล ศรีสุนาครัว
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางพัชรินทร์ สุริยนต์
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวัชราภรณ์ โสตาภา
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุริยา สาลีเพ็ง
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอัญชนา เรียมแสน
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3