ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวรัตติพร ทองสาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางธิดาพร อุทากิจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางพัชรินทร์ สุริยนต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางจินตหา แสนหมู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวรุ่งนภา เอกจักรแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางมุจรินทร์ นนทะแสน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสุภาภรณ์ นีกเคา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางปุณยนุช สุมนารถ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8

นายถาวร จันทะคูณ
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางจรัสศรี กุลสุวรรณ
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายประภวิษณุ์ เจียร์สุคนธ์
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3