ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสุมาลี วานิชโช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางปองขวัญ เจริญรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสมพิศ แวงโสธรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางอุไรวรรณ ศิวารมย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางยุพิน ศรีหาวงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางปวีณา วงค์แก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางอุมาพร ลำเพย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางวิภาษณีย์ ทรัพย์สิทธิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางภัสรา ฐานวิเศษ
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายแสง พนมอุปถัมภ์
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางณัชชา บุตรดี
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวรุ่งนภา เอกจักรแก้ว
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2