ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวชมพูนุช บุญมาวงษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางปองขวัญ เจริญรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสรวีย์ ทัพแสง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางจิราพร นาโพธิ์ตอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสมพิศ แวงโสธรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวปภาวรินทร์ เด่งดวง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางวิภาษณีย์ ทรัพยสิทธิ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางอุมาพร ลำเพย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นายทรงศิลป์ จันปุ่ม
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายแสง พนมอุปถัมภ์
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางณัชชา บุตรดี
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวลัดดา สิทธิ์ศักดิ์ธนกุล
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2