ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสรวีย์ ทัพแสง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเพ็ญนภา สิงหา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางเพชรา ศรีทองทา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางนงลักษณ์ ปัญญาบุตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางเมตตา บุญยะศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางวิไลลักษณ์ เสรีกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวศศิกานต์ สุวรรณหงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางสัมฤทธิ์ พรไชยสงค์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นางกันย์สินี เบล์ซิอุส
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอารีรัตน์ เกษรจันทร์
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายปกาศิต คำจารย์
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1