ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกฤติยาภรณ์ ชัยรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางปวีนา วงค์แก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวิไลลักษณ์ เสรีกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเพ็ญนภา สิงหา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางนงลักษณ์ ปัญญาบุตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวจิรานุช อุบัวบล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางฤทัย บุตรเวส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางเมตตา บุญยะศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นายภานุเดช นาดอน
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวศศิกานต์ สุวรรณหงษ์
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสัมฤทธิ์ พรไชยสงค์
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจริยะ ณ นครพนม
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางภัสรา ฐานวิเศษ
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1