ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางกิตติยา ต้นสวรรค์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางจิรสุดา พิมพา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางจินตนา อาทิตย์โสภา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางนุ่ม ฝ่ายพนอม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางธนกาญจน์ นาไชย
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/5
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5

นางอนงค์ เวียรชัย
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/6
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/6