ชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางประไพ บุมงคล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

นางสาฐิติกานต์ ชาวดง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2


ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3