ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางประไพ บุษมงคล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

นางศิริลักษณ์ สาครินทร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

นางสาววราวัลย์ แก่นจันทร์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

นางสุมาลี โรจนวิเชียร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4

นางเจิมจิตร กัตติยบุตร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5

นางอุไรวรรณ จันทร์หา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6