ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางประไพ บุษมงคล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางศิริลักษณ์ สาครินทร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววราวัลย์ แก่นจันทร์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสุมาลี โรจนวิเชียร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางเจิมจิตร กัตติยบุตร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางอุไรวรรณ จันทร์หา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6