ชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางเจิมจิตร กัตติยบุตร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

นางสุมาลี วานิชโช
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

นางสาวชนก ไชยวงคต
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

นางนุ่ม ฝ่ายพนอม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4

นางสุมาลี โรจนวิเชียร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5

นางกุลรัตน์ ศรีเจริญ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6

นางจิรสุดา พิมพา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/7