ชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางกิตติยา ต้นสวรรค์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

นางศิริลักณ์ สาครินทร์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

นางสาวเรืองรอง สาน้อย
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

นางอุไรวรรณ จันทร์หา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/4

นางสาวนงนุช คงอุ่น
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/5