ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางวิไลลักษณ์ เสรีกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอัญชลา โชติวุฒิเดชา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางฤทัย บุตรเวส
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอลงกรณ์ มณีโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางณัชชา บุตรดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางภัสรา ฐานวิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางมาลินี มณีพรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุดสวาท ทองสอดแสง
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวจันทร์ฉาย อุปพงษ์
หัวหน้าโครงการ Mini English Program