ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นเตรียมปฐมวัย

นางอัจฉรา คะษาวงษ์
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางนริศรา สาระวันท์
ครูพิเศษประจำสายชั้นอนุบาลปีที่ 1 -2