ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้าสายชั้นเรียน

นางสรวีย์ ทัพแสง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสมพิศ แวงโสธรณ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางปะวะณี ไตรยะถา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางรุ่งทิวา บุญกล่อม
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุดาวดี เหล่าเกิด
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายศราวุธ บ้านกลาง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางกุลรัตน์ ศรีเจริญ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2

นางจินตนา อาทิตย์โสภา
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 3