ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางเฟื่องฟ้า นามประกาย
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

พระครูปริยัติโพธิคุณ ปานอินทร์
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายอนันต์ พุฒิถาวรกุล
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นางชัชรดา วงค์พนิตกฤต
ตัวแทนผู้ปกครอง

นางอารีย์รัตน์ ยำยวน
ผู้แทนสถานศึกษา

ดาบตารวจประพันธ์ สอทา
ผู้แทนศิษย์เก่า

นายบุรินทร์ ผลาพฤกษ์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายชูศักดิ์ รัตนนิรันดร
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายบรรเจิด สุวรรณมาโจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพร้อมพันธ์ กุลภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเกรียงศักดิ์ ทศศะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวสมจิตร เจริญมิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนพพร ศรีวะรมย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางธนัญญา สิงหชาคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอำนาจ นาไชย
กรรมการและเลขานุการ