กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.สมชอบ นิติพจน์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

พระครูศรีปริยัติการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

พระมหาพรพิทักษ์ วรทกฺโข
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

นายณัฐปพันธ์ พิริยการนนท์
ตัวแทนผู้ปกครอง

นางกมลลักษณ์ สำราญสุข
ผู้แทนครู

นางแสงตะวัน กาญจนาวิพาส
ผู้แทนศิษย์เก่า

นายโชคดี มังคละคีรี
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสมชาย สังข์เกิด
ผู้แทนองค์กรชุมชน

พ.ต.ต.ถนอมศักดิ์ ไชยบุรมย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอรพิณ ทวีกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสวยสมจิต เจริญมิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางกาญจนา ธรรมโภคิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางปนิศา คะษาวงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนิตยา กุลตั้งวัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร
กรรมการและเลขานุการ