ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้างาน

นางจามรี แสนสุภา
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางปะวะณี ไตรยะถา
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

นางอัจฉรา คะษาวงค์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางกมลลักษณ์ สำราญสุข
หัวหน้างานงบประมาณ