ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็ก
ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครพนม จะดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกให้กับบุคลลผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ถึงก่อนครบ 15 ปีบริบูรณ์ จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง นำเด็กที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองนครพนม มาติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก โดยให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการทำบัตร คือ สูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน และใบรับรองการเป็นนักเรียน (นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครพนม ขอใบรับรองได้ที่ห้องธุรการ โดยให้นำสูจิบัตรของนักเรียน ทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ติดต่อคุณธวัลรัตน์ ศรีปานวงศ์) โดยทางสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครพนม จะเปิดบริการให้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

งานทะเบียนราษฎร (เทศบาลเมืองนครพนม) โทร: 042-511535 ต่อ 106
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2554,10:52   อ่าน 1259 ครั้ง