ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลนครพนม รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (MEP)
โรงเรียนอนุบาลนครพนม รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (MEP)
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา
2. เกิดตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549
 หลักฐานที่นำมาในวันสมัคร
1. สูติบัตร ฉบับคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
2. ทะเบียนบ้านฉบับคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสารของนักเรียน - บิดามารดาพร้อมฉบับจริง
3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุลมาด้วย
4.ใบรับรองแพทย์
5.ใบแสดงกรุ๊ปเลือด
 สอบ วันที่ 20 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร Mini English Program
 ประกาศผล วันที่ 24 มกราคม 2556 
 
 สถานที่รับสมัคร - และยื่นใบสมัคร ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนครพนม
 รายละเอียดอื่นๆสอบถามที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนครพนม
 หมายเลขโทรศัพท์. 042-511-198 โทรสาร. 042-520-954  

โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2556,15:29   อ่าน 1616 ครั้ง