ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวแทนการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนอนุบาลนครพนมได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม ณ จังหวัดชัยภูมิ ดังรายการต่อไปนี้

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
นักเรียน
1. เด็กชายพิญชยุตม์ อยู่ยงวัฒนา           
ครูผู้สอน
1. นายสมพงค์ อภิวัฒนานุกูล
 
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
นักเรียน
1. เด็กหญิงกชมน เลาหวิโรจน์    
2. เด็กชายรพีพัทร บุญสว่าง          
ครูผู้สอน
1. นายสมพงค์ อภิวัฒนานุกูล     
2. นางอัญชลา โชติวุฒิเดชา
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
นักเรียน
1. เด็กหญิงจิดาภา อรรคสังข์   
2. เด็กหญิงญานิศา พิมพ์หาญ   
3. เด็กหญิงพรธีรา พานเทียนทอง         
ครูผู้สอน
1. นางวิภาษณีย์ ทรัพย์สิทธิ์
2. นางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกร
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
นักเรียน
1. เด็กหญิงสรัลชณา อินาลา 
2. เด็กหญิงอริสรา โชติวุฒิมนตรี      
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ ภูคงน้ำ          
ครูผู้สอน
1. นางกิติยา ทำมาน
2. นางอุมาพร ลำเพย
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
นักเรียน
1. เด็กหญิงญานิศา ไข่มุก    
2. เด็กหญิงภาสินี อยู่ยงวัฒนา               
ครูผู้สอน
1. นางภัสรา ฐานวิเศษ
2. นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์
 
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
นักเรียน
1. เด็กชายกฤตวัฒน์ ขวัญยืน     
2. เด็กชายพชรพงศ์ สุภา  
3. เด็กชายพลากร กิจวิรุฬห์          
ครูผู้สอน
1. นางศริญญา พันธุ์เวียง
2. นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์
 
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
นักเรียน
1. เด็กหญิงณัฐวดี เขียวไกร                 
ครูผู้สอน
1. นางสาวศศิกานต์ สุวรรณหงษ์
 
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
นักเรียน
1. เด็กหญิงศิรประภา แก้วมาตย์           
ครูผู้สอน
1. นางสาวจันทร์ฉาย อุปพงษ์
 
Spelling Bee ป.1-ป.3
นักเรียน
1. เด็กชายธนบูรณ์ นวลตา                 
ครูผู้สอน
1. นางนวลยงค์ สุวรรณราช
 
Spelling Bee ป.4-ป.6
นักเรียน
1. เด็กชายจิรายุ อินทรักษา                
ครูผู้สอน
1. นางวิจิตรา โคตรแสง
 
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
นักเรียน
1. เด็กหญิงพีรญา คูสกุล                    
ครูผู้สอน
1. นางมาลินี มณีพรรณ
 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นางนวลน้อย แสนกล้า
 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
1. นางรุ่งทิวา อุ่นเจริญ
 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นางกิติยา ทำมาน
 
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาประถมศึกษา
1. นางธวัลรัตน์ ศรีปานวงศ์

โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2555,21:22   อ่าน 846 ครั้ง