ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
(Best Practice) แนวการจัดประสบการณ์ต้นไม้ที่รักเพื่อทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 148
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) 318
แบบฟอร์มการนิเทศและสังเกตการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.9 KB 870
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 326
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 2608
หลักสูตรสากล ปีการศึกษา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 291
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.72 KB 332