ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
(Best Practice) แนวการจัดประสบการณ์ต้นไม้ที่รักเพื่อทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 136
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) 316
แบบฟอร์มการนิเทศและสังเกตการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.9 KB 868
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 323
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 2605
หลักสูตรสากล ปีการศึกษา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 289
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.72 KB 330