อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

วิสัยทัศน์โรงเรียน

     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลก สู่ความเป็นมาตรฐานสากล รองรับสังคมอาเซียน มีคุณธรรมนำความรู้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย สุขภาพกายแข็งแรง ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

      “Quality system management, world class standard, creating the youth to be world and ASEAN community citizens, have moral and wisdom, commitment to democracy, be healthy, living precious and happy.”


ปรัชญา    
“ กยิราเจ   กยิราเถนัง จะทำการใด   ต้องทำให้ดียิ่ง 


อัตลักษณ์  
สอนให้มีความรู้   ควบคู่คุณธรรม


เอกลักษณ์

"การออมทรัพย์"


สีประจำโรงเรียน   

สีฟ้า - ขาว