ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนอนุบาลนครพนม ที่ตั้งเลขที่  6 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม       มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 3  งาน 77 ตารางวา  จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2487  ด้วยการสนับสนุนจากพ่อค้า ประชาชนและข้าราชการในจังหวัดนครพนม ด้วยเงินจำนวน 3,200 บาท เพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในวันเกิดของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อครั้งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีนางสาวประไพ รัตนมาลี เป็นครูคนแรก มีคนครัวและภารโรง อัตราละ 1 คน อยู่ในความดูแลของ นางเฉลิมศรี  โชติกุญชร ครูใหญ่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด  ครูใหญ่คนแรก คือ นางสงวนศรี สร้อยสุวรรณ

         ปัจจุบัน พ.. 2559  ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม

ในปีการศึกษา  2553 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นโรงเรียนชั้นนำที่มีความพร้อม ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น "โรงเรียนมาตรฐานสากล"  (World - Class Standard School)  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภารกิจของโรงเรียน คือ ดำเนินงานการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  ซึ่งถือเป็นเป้าหมายปลายทางสำคัญของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป