ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
<<คลิกดูรูปกิจกรรม>>
หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ชุดไทย งานบริหารวิชาการ
12 ก.ค. 57 การเข้าร่วมงานประเพณีเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557
หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ชุดไทย งานบริหารทั่วไป
02 ก.ค. 57 ถึง 04 ก.ค. 57 โครงการการเข้าค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2557
วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม งานบริหารวิชาการ
25 มิ.ย. 57 กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม งานบริหารทั่วไป
20 มิ.ย. 57 การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557
ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ชุดนักเรียน งานบริหารทั่วไป
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันไหว้ครู
<<คลิกดูรูปกิจกรรม>>
โรงเรียนอนุบาลนครพนม ชุดนักเรียน งานบริหารทั่วไป
05 มิ.ย. 57 ถึง 06 มิ.ย. 57 การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลนครพนม งานบริหารทั่วไป
22 พ.ค. 57 ถึง 23 ก.ค. 57 โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2557
<<คลิกดูรูปกิจกรรม>>
โรงเรียนอนุบาลนครพนม ชุดนักเรียน/ชุดพลศึกษา งานบริหารทั่วไป
16 พ.ค. 57 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
04 มิ.ย. 56 ถึง 05 มิ.ย. 56 การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556

ด้วยโรงเรียนอนุบาลนครพนมจะดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเพื่อชื้แจงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพบปะ  สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ปกครอง จึงขอเรียนเชิญท่านประชุมในวันเวลา ดังนี้

วันอังคาร ที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐๑๕.๓๐ น.

ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๓

สถานที่ อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)

วันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน  เวลา ๑๓.๐๐    ๑๕.๓๐น.

ผู้ปกครองชั้นอนุบาลปีที่๑ -๒ และผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่๔ -๖

สถานที่อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)

 

ชุดสุภาพ งานบริหารทั่วไป
22 พ.ค. 56 ถึง 23 พ.ค. 56 โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วันที่ 22 ชุดนักเรียน วันที่ 23 ชุดพละสีฟ้า งานบริหารทั่วไป
01 พ.ย. 55 วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
30 ต.ค. 55 งานประเพณีไหลเรือไฟ
ร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟ งานประจำปีชาวนครพนม
30 ต.ค. 55 ประเมินโรงเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน
กลุุ่มนิเทศและติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้มา ประเมินโรงเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน  
08 ต.ค. 55 ถึง 10 ต.ค. 55 สอบเก็บคะแนนกลางภาค
03 ต.ค. 55 ถึง 05 ต.ค. 55 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 ครั้งที่ 62 รอบตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 ครั้งที่ 62 รอบตัวแทนขเตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และสหกรณ์ครูนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
01 ต.ค. 55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ศูนย์การเรียนรู้ ICT เครือข่ายนครพนม ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับครูผู้สอนและนักเรียนแกนนำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเครือข่ายนครพนม เพื่อรองรับความพร้อมการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพาในการเรียนการสอน
โรงเรียนสุนทรวิจิตร ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนครพนม
28 ก.ย. 55 ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
การปรชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
สหกรณ์ครู ชุดสุภาพ งานบริหารวิชาการ
26 ก.ย. 55 แสดงมุทิตาจิต
โรงเรีนรอนุบาลนครพนม จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม นายถาวร  จำปา   คุณครูสถิตพรย์ พูลสวัสดิ์และคุณครูสุภารัตน์  ทศศะ
ห้องหนองบึก 3 สหกรณ์ครูนครพนม แต่งชุดดอกบัวสีชมพู บริหารงานทั่วไป
11 ก.ย. 55 กิจกรรมวันอาเซียน

ขอเชิญคณะครู-นักเรียนข้าร่วมกิจกรรม
วันอาเซียน ชมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมต่าง ๆ นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและร่วมเล่นเกมส์
วันที่ 11 กันยายน 2555 
ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียนหลังใหม่

07 ก.ย. 55 จัดงานแสดงมุทิตาจิตและต้อนรับบุคลากรใหม่

โรงเรียนอนุบาลนครพนม จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายถาวร  จำปา  คุณครูสถิตย์พร  พูลสวัสดิ์  คุณครูสุภารัตน์  ทศศะ 

พร้อมทั้งเลี้ยงต้อนรับบุคลากรใหม่  คุณครูนงลักษณ์  ปัญญาบุตร  คุณครูประไพ  มีอภิรักษ์  คุณครูธิดาพร  อุทากิจ  คุณครูฤทัย  บุตรเวส
คุณครูอัญชลี  จันทนิตย์  คุณครูสิริวรรณ  ประพัฒน์พงษ์

ในวันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลนครพนม

05 ก.ย. 55 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับตัวแทนเครือข่าย
22 มิ.ย. 55 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนอนุบาลนครพนม เรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2555
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ชุดสุภาพ งานบริหารมั่วไป
20 มิ.ย. 55 เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครพนม
บริหารทั่วไป
01 ก.พ. 55 ถึง 04 ก.พ. 55 ยุวทูตความดี พลังเพื่อแผ่นดิน

นักเรียนยุวทูตความดี โรงเรียนอนุบาลนครพนมจำนวน 30 คน เดินทางไปเยือนยุวทูตความดีโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสร้างกิจกรรมความดีเพื่อแผ่นดิน

19 ม.ค. 55 ถึง 21 ม.ค. 55 ยุวทูตความดี พลังเพื่อแผ่นดิน
วันที่ 19 มกราคม 2555 โรงเรียนอนุบาลนครพนมได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 ของโรงเรียนยุวทูตความดีฯ กระทรวงการต่างประเทศ และสพฐ เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก จิตสาธารณะ และเปิดโลกทัศน์นักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม การดำเนินงานกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเหย้าเยือนโรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม คู่กับโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2555 ที่ โรงเรียนอนุบาลนครพนม โดยทีมงานสันทนาการ ดร.เทพฤทธิ์ วงษ์ภูมิ และทีมงาน จากมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมกับ คุณครูอัจฉรา คะษาวงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

16 ม.ค. 55 กิจกรรมวันครู
14 ม.ค. 55 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
12 ม.ค. 55 กรมอนามัยและศูนย์อนามัยที่ 7 ได้มาเก็บข้อมูลโครงการเฝ้าระวังภาวะสุชภาพและพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน ปีงบประมาณ 2555
11 ม.ค. 55 ถึง 13 ม.ค. 55 การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลนครพนม
26 ธ.ค. 54 ถึง 28 ธ.ค. 54 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554 จังหวัดมหาสารคาม
11 ส.ค. 54 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2554 เวลา 08.00-11.00 น.
ชุดผ้าดอกบัวสีฟ้า บริหารงานทั่วไป
28 ก.ค. 54 การประกวดแข่งขันคัดเลือกผลงาน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2554
การประกวดแข่งขันคัดเลือกผลงาน
กา​รพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์กา​รเรียนรู้ปฐมวัยที่ดี ( Best Practice)
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  ปีงบประมาณ 2554
หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ร่วมกับ สพป.นพ 1
14 ก.ค. 54 กิจกรรม Robot ไก่ Junior
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จัดกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาและครูจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นคนดี มีปัญญา สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้ชื่อโครงการ "กิจกรรม Robot ไก่ Junior" วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลนครพนม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ชุุดสุภาพ บริหารงานทั่วไป
27 มิ.ย. 54 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จัดกิจกรรมระลึกถึงสุนทร ครูกวีเอกของไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลนครพนม
16 มิ.ย. 54 วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2554 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ชุดสีกากีแขนยาว บริหารงานทั่วไป
09 มิ.ย. 54 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
คณะกรรมการจะมาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชุดผ้าฟ้า ตราสัญลักษณ์ งานบริหารทั่วไป
18 พ.ค. 54 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนอนุบาลนครพนมจะเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 ในวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2554
นักเรียนแต่งชุดนักเรียน งานบริหารทั่วไป
01 พ.ค. 54 ถึง 05 พ.ค. 54 รับเงินเรียนฟรี
โรงเรียนอนุบาลนครพนมจะดำเนินการ จ่ายเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี ให้แก่นักเรียน ให้ผู้ปกครองหรือผู้รับเงินนำหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ  และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด มารับเงินที่บริเวณหน้าห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลนครพนม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2554  เวลา 9.00 น.- 16.00 น.
ชุดสุภาพ งานบริหารทั่วไป