ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ห้องน้ำ-ห้องส้วม  โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีห้องน้ำ ห้องส้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
จำนวน 5 หลัง ดังนี้

1. ส้วมแบบ ศธ/6 เป็นอาคาร ค.ส.ล. ทรงจั่ว ขนาด 6 ที่

2. ส้วมแบบ สปช.601/26/4 เป็นอาคาร ค.ส.ล. ทรงจั่ว ขนาด 4 ที่

3. ส้วมแบบ สปช.602/26/10เป็นอาคาร ค.ส.ล. ทรงจั่ว ขนาด 10 ที่  จำนวน 3 หลัง