ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีเรียนทั้งหมดจำนวน 54 ห้องเรียน มีรายละเอียด ดังนี้

ชั้นอนุบาลปีที่ 1          จำนวน 7  ห้องเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ 2          จำนวน 6  ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 8 ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 8  ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 7  ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   จำนวน 7  ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   จำนวน 5  ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 6  ห้องเรียน