ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 14 ห้อง ดังนี้

1.   ห้องปฏิบัติการทางภาษา

2.   ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

3.   ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์

4.   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 มีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนจำนวน 65  เครื่อง

5.   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  มีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนจำนวน 32 เครื่อง

6.   ห้องสมุดมีชีวิต 1 ห้อง มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ใช้ในการศึกษา

หาความรู้ จำนวน 6 เครื่อง เครื่องปริ๊นเตอร์ 3 เครื่อง

7.   ห้องเรียนสีเขียว

8.   ห้องเรียนมีชีวิต

9.   ห้องเรียนภาษาเวียดนาม

10.  ห้องจริยธรรม

11.  ห้องธุรการ

12.  ห้องศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ

13.  ห้องสหกรณ์โรงเรียน