ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกลางแจ้ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

สนามกลางแจ้ง  โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีสนามกลางแจ้งเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้

๑.      สวนพักผ่อน 1 สวน บริเวณทางออกโรงเรียน

๒.       สนามฟุตบอล 1 สนาม

๓.      สนามตะกร้อ 1 สนาม