ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้

1. อาคารพิเศษ 1/5 ขนาด 1 ชั้น ใช้เป็นห้องทำงานของฝ่ายบริหาร ห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมเล็ก

2. อาคารเอนกประสงค์ 206/26 ใช้เป็นโรงอาหารและหอประชุม

3. โรงประกอบอาหารอาหาร 1 หลัง

3. บ้านลูกรัก ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย

4. สนามเด็กเล่น 1 สนาม

5. ศาลาพักผ่อน 2 หลังตั้งที่ทางเข้าและทางออกของโรงเรียน

6. สหกรณ์ 1 หลัง

7. โรงจอดรถ 3 หลัง