ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีอาคารเรียนทั้งหมด 6 อาคาร ดังนี้

1. อาคารแบบ สปช.2/28/4/14 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 1 ชั้นล่างเป็นโถงโล่งใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

2. อาคารแบบ สปช.2/28/3/9 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้องเรียน 1 ห้องน้ำ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลัง ใช้เป็นอาคารเรียน ของโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ (MiniEnglish Program)

3. อาคารแบบ สปช.406/3/14 ขนาด 3 ชั้น 10 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น 2 เป็น ห้องปฏิบัติการทางภาษา วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นล่างเป็นห้องสมุด

4. อาคารสามัญ 504/2/15 ขนาด 2 ชั้น 15 ห้องเรียน ใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

5. อาคารสามัญ 504/1/12 ขนาด 1 ชั้น 12 ห้องเรียน ใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นปฐมวัย

                 6. อาคารสามัญ 1/5  ขนาด 1 ชั้น 5 ห้องเรียนใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นปฐมวัย